Digitale overheid

 • 6 op 10 inwoners contacteren overheid via internet

  In 2019 gaf 61% van de Vlamingen tussen 16 en 74 jaar aan dat zij tijdens het voorbije jaar via internet contact legden met de overheid. Doorheen de tijd nam dit aandeel toe. In 2008 had iets meer dan een kwart het internet gebruikt om contact te nemen met de overheid, in 2009 ging het om 43%. Het aandeel steeg verder tot 61% in 2019.

 • Informatie opvragen belangrijkste reden voor contact via internet

  In hun contact met de overheid gebruiken Vlamingen het internet vooral om informatie op te vragen. In 2019 was dat geval bij bijna 5 op de 10 inwoners (46%). Daarnaast gebruikten ongeveer 4 op de 10 het internet om formulieren naar de overheid te sturen (42%) en  om documenten te downloaden (38%).

  Er is sprake van een sterke toename over de tijd voor alle 3 de redenen van contact. Wat het verkrijgen van informatie betreft, zien we vanaf 2016 wel een stabilisering.

 • Hoogopgeleiden en 25-54-jarigen gebruiken internet meer bij contacten met overheid

  Er zijn uitgesproken verschillen in het gebruik van het internet bij contacten met de overheid naargelang het opleidingsniveau. Zo lag het aandeel in 2019 bij hooggeschoolden op 81%, bij laaggeschoolden was dat 32%. Daarnaast maken 25- tot 54-jarigen het vaakst gebruik van het internet in hun contact met de overheid. In 2019 ging het om 70% van de 25- tot 54-jarigen  tegenover 46% van de 55-plussers.

  Mannen maken iets vaker gebruik van het internet in hun contact met de overheid (62%) dan vrouwen (58%). Personen die in België zijn geboren (61%) maken er meer gebruik van dan personen geboren buiten België ( 49%).

 • Digitale contacten met overheid in Vlaams Gewest boven EU-gemiddelde

  In 2019 lag het aandeel dat het internet gebruikt in contact met de overheid in het Vlaamse Gewest (60%) op nagenoeg hetzelfde niveau als in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (59%). Het gebruik van het internet in het contact met de overheid ligt iets lager in het Waalse Gewest (52%).

  In de Europese Unie (EU) is het Vlaamse Gewest geen koploper. Deze rol is weggelegd voor Denemarken, Finland, Zweden, Nederland en Estland, waar in 2019 meer dan 80% van de bevolking gebruik maakte van het internet in contacten met de overheid. Wel doet Vlaanderen het beter dan het EU28-gemiddelde (55%). Roemenië, Bulgarije en Italië kennen de laagste aandelen.

Publicatiedatum

30 april 2020

Volgende update

april 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies