Imago overheden

 • Betrouwbaarheid van Vlaamse administratie hoog, transparantie laag

  Doorheen de tijd en over de verschillende doelgroepen heen, scoort de Vlaamse administratie het hoogst op het aspect betrouwbaarheid. Het aspect transparantie scoort het laagst. Enkel het aspect betrouwbaarheid krijgt van meer dan de helft van de respondenten een score van 4 of 5 op een 5-puntenschaal. Bij alle andere aspecten is dat maar 20% tot 40% van de respondenten. Er zijn  geen grote verschillen tussen de beoordeling door burgers en door lokale besturen en bedrijven/organisaties. 
  Bij de doelgroepen van de burgers en de lokale besturen springen geen duidelijke trends over de tijd in het oog.


  Bij de doelgroep van de lokale besturen gebeurden metingen in 2011, 2014 en 2016. De trend doorheen de tijd is hier lichtjes positief, maar ook hier zijn de verschuivingen in het imago van de Vlaamse overheid eerder beperkt. 
  Bij de bedrijven en organisaties ziet men wel een duidelijke trend over de tijd. Terwijl zij in 2012 nog gelijkaardige scores lieten optekenen als bij de burgers en de lokale besturen, zijn de scores in 2017 merkelijk lager.

 • Hoe lager het bestuursniveau, hoe positiever het imago

  Ook de werking van de administraties van de andere bestuursniveaus werd afgetoetst aan de hand van dezelfde aspecten. Er werd een inschatting gevraagd van de werking van de OCMW-administratie, de gemeentelijke, provinciale en federale/nationale administratie. Globaal is de appreciatie positiever naarmate het betrokken bestuur ‘dichter’ bij de burger staat. Wel dient vermeld dat lang niet alle respondenten makkelijk konden oordelen over deze verschillende administraties. 


  Vergelijking van de 3 doelgroepen toont dat de bedrijven en organisaties systematisch negatiever over deze administraties oordelen dan de lokale besturen en de burgers. De burgers zijn het meest positief in hun beoordeling van de gemeentelijke en nationale/federale administratie, terwijl de lokale besturen het meest positief zijn over de provinciale administratie. 

Bronnen

Statistiek Vlaanderen: Tevredenheidsbarometer

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

maart 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies