Nieuwe bevolkings- en huishoudensvooruitzichten voor de Vlaamse steden en gemeenten, 2018-2035

Wandelende mensen in een stadDe komende 10 jaar zal de bevolking in de meeste Vlaamse steden en gemeenten blijven groeien. Vooral in de stad Antwerpen, de regio rond Gent, en in delen van de provincie Antwerpen en Vlaams-Brabant wordt een belangrijke groei verwacht. Alle steden en gemeenten kennen ook een toename van het aantal private huishoudens. De groei in huishoudens is sterker dan de bevolkingsgroei en concentreert zich voornamelijk in de Noorderkempen en in het zuidoosten van de provincie Antwerpen.

Stijging van het aantal inwoners tussen 2017 en 2027

Begin 2017 woonden in het Vlaamse Gewest ruim 6.516.000 mensen (figuur 1, linker grafiek). Dat zijn er 399.000 meer dan 10 jaar geleden. De resultaten van de meest recente vooruitberekeningen van Statistiek Vlaanderen geven aan dat in de komende 10 jaar de bevolking zal groeien met 5% (tegenover 7% in de voorbije 10 jaar) tot 6.835.000 inwoners.


Figuur 1. Aantal inwoners (links) en aantal huishoudens (rechts), Vlaams Gewest, waarnemingen 2000-2017 en vooruitzichten 2018-203

Grafiek demografie huishoudens

 

  2007 2017 2027 2007-2017 2017-2027
Aantal inwoners (X 1.000) 6.117 6.516 6.835 +399 +318
Groei inwoners (in %)       +7% +5%
Aantal huishoudens (X 1.000)  2.552 2.769 2.940 +217 +171
Groei huishoudens (in %)       +9% +6%

Bron: 2000-2017: waarnemingen, Statbel; 2018-2035: vooruitzichten, Statistiek Vlaanderen


Er is evenwel een belangrijke variatie in het groeiritme tussen de gemeenten onderling. Figuur 2, linker grafiek toont de relatieve toe- of afname van het aantal inwoners tussen 2017 en 2027. Elk staaf stelt een gemeente voor. Onderaan (donker ingekleurd) staan de gemeenten waar het aantal inwoners naar verwachting zal dalen.  In 74 gemeenten beperkt de stijging tussen 2017 en 2027 zich tot minder dan 3%, in 95 gemeenten bedraagt de toename tussen 3% en 5%, in 108 gemeenten neemt de bevolking toe met 5% tot 8% en in 21 gemeenten is de groei sterker dan 8%. Voor 9 gemeenten verwachten we een afname van de bevolking met maximaal 3%.

In absolute aantallen is de bevolkingsgroei per gemeente meestal beperkt (figuur 2, rechter grafiek met een logaritmische schaal). In 213 gemeenten komen er minder dan 1.000 inwoners bij. Dertig gemeenten kennen een groei van meer dan 2.000 inwoners. Uitschieters zijn Antwerpen (+31.000) en Gent (+15.000). Slechts in 3 gemeenten met een bevolkingsdaling gaat het om een verlies van meer dan 100 inwoners.


Figuur 2. Groei van het aantal inwoners, per gemeente, vooruitzichten 2017-2027. Relatieve verandering (links) en absolute verandering (rechts)

Grafiek demografie huishoudens

Bron: 2017: waarnemingen, Statbel; 2027: vooruitzichten, Statistiek Vlaanderen


De meeste gemeenten met een zwakke of negatieve groei liggen in de provincies West-Vlaanderen en Limburg (kaart 1). De stad Antwerpen, de regio rond Gent, en delen van de provincie Antwerpen en Vlaams-Brabant zijn sterk groeiende gebieden.


Kaart 1. Groei van het aantal inwoners, per gemeente, vooruitzichten 2017-2027. Relatieve verandering (kleur) en absolute verandering (bol)

Kaart demografie huishoudensBron: 2017: waarnemingen, Statbel; 2027: vooruitzichten, Statistiek Vlaanderen


Ook het aantal huishoudens blijft toenemen

Tussen 2007 en 2017 nam het aantal private huishoudens in het Vlaamse Gewest toe van 2.552.000 tot 2.769.000, een groei van 9% (figuur 1, rechter grafiek). In de komende 10 jaar voorzien we een stijging met 171.000 huishoudens, of een groei van 6%.

Tussen 2017 en 2027 zullen alle Vlaamse steden en gemeenten een toename van het aantal huishoudens kennen. Maar ook hier is er een aanzienlijke variatie tussen de gemeenten onderling (figuur 3, linker grafiek). In 82 gemeenten stijgt het aantal huishoudens met minder dan 5%. In bijna de helft (150) van de 308 Vlaamse gemeenten stijgt het aantal huishoudens tussen 5% en 8%. In 76 gemeenten is de groei groter dan 8%, en in 18 gemeenten ligt de toename zelfs boven de 10%.

In de grote meerderheid van de gemeenten (197) beperkt de groei in absolute aantallen zich tot toenames van minder dan 500 huishoudens (figuur 3, rechter grafiek). In 8 centrumsteden gaat het om een toename van meer dan 2.000 huishoudens. Antwerpen en Gent kennen de grootste absolute toename (+11.600 en +5.500).


Figuur 3. Groei van het aantal huishoudens, per gemeente, vooruitzichten 2017-2027. Relatieve verandering (links) en absolute verandering (rechts)

Grafiek demografie huishoudens

Bron: 2017: waarnemingen, Statbel; 2027: vooruitzichten, Statistiek Vlaanderen


Kaart 2 toont aan dat gemeenten met een sterke relatieve groei zich voornamelijk in de Noorderkempen en het zuidoosten van de provincie Antwerpen bevinden. De gemeenten met lage groei liggen voornamelijk in West-Vlaanderen en Limburg.


Kaart 2. Groei van het aantal huishoudens, per gemeente, vooruitzichten 2017-2027. Relatieve verandering (kleur) en absolute verandering (bol)

Kaart demografie huishoudensBron: 2017: waarnemingen, Statbel; 2027: vooruitzichten, Statistiek Vlaanderen


 Verdergaande gezinsverdunning

We verwachten dat de groei van de bevolking in 2017-2027 kleiner zal zijn dan de groei van de huishoudens. Bijgevolg zal de verdunning van de huishoudens zich verder doorzetten. In 2007 telde een Vlaams huishouden gemiddeld 2,37 personen, in 2017 2,32 personen en in 2027 2,29 personen.

Download "Nieuwe bevolkings- en huishoudensvooruitzichten voor de Vlaamse steden en gemeenten, 2018-2035" (Pdf - 740 kB)