Tevredenheid met het beleid

 • 1 op 2 tevreden over lokaal beleid, 1 op 3 over beleid Vlaamse en federale regering

  In 2018 was de helft van de Vlamingen tevreden over het beleid van hun burgemeester en schepencollege. Een derde was tevreden over het beleid van de Vlaamse en federale regering en een kwart over het beleid van de Europese Commissie. 

  De tevredenheid met het lokale beleid is tussen 2008 en 2010 duidelijk gedaald, maar is daarna weer iets gestegen. De tevredenheid over het beleid van de Vlaamse regering is afgenomen vanaf 2015. Bij de federale regering is er sprake van een toename van de tevredenheid vanaf 2012. De tevredenheid over het beleid van de Europese Commissie is tussen 2007 en 2017 gestaag teruggevallen, maar veerde in 2018 weer beperkt op. 

  Hoe dichter het bestuursniveau bij de burger ligt, hoe hoger dus de tevredenheid. Wel is het zo dat het verschil in beoordeling van het Vlaamse en het federaal niveau dat vroeger bestond, vanaf 2015 nagenoeg is weggevallen.

   

 • Kwart Vlamingen ontevreden over beleid Europese Commissie

  In 2018 was een kwart van de Vlamingen (heel) ontevreden over het beleid van de Europese Commissie. Wat de federale regering betreft, is 17% (heel) ontevreden, bij de Vlaamse regering en de lokale besturen gaat het om 14%.

  Een grote groep van de Vlamingen spreekt zich echter niet positief of negatief uit over het beleid van deze bestuursniveaus. Wat de Europese Commissie, de Vlaamse regering en de federale regering betreft, neemt iets meer dan de helft van de bevraagde burgers een neutrale positie in. Bij het lokale bestuur ligt het aandeel dat zich niet uitspreekt lager op 1 op de 3. 

 • Beperkte verschillen naar achtergrondkenmerken

  Mannen zijn iets vaker tevreden over het gevoerde beleid op de meeste bestuursniveaus dan vrouwen. Enkel bij het beleid van de Europese Commissie is dit niet het geval.

  60-plussers zijn iets vaker tevreden over het beleid van de Vlaamse en federale regering, jong volwassenen vaker over het beleid van de Europese Commissie.

  Laaggeschoolden zijn vaker tevreden met het beleid op lokaal niveau dan hoger geschoolden. Over de andere bestuursniveaus zijn de middengeschoolden het minst tevreden.

 • Inwoners van centrumsteden en het platteland meer tevreden over lokaal beleid

  Binnen de centrumsteden in Vlaanderen en op het platteland zijn meer mensen tevreden over het gevoerde beleid van hun burgemeester en college. Voor de overige niveaus ligt de tevredenheid telkens lager bij inwoners van het platteland dan bij inwoners van de groot- en centrumsteden.

Bronnen

Statistiek Vlaanderen: SCV-survey

Publicatiedatum

12 februari 2019

Volgende update

maart 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies